Ostala događanja

ART COLONY BOROVICA 2021: POSEBNA PONUDA!

Dragi prijatelji, poštovani ljubitelji umjetnosti, Kako bismo osnažili rad Međunarodne likovne kolonije Borovica i unaprijedili njene sazive, organizatori su odlučili staviti u prodaju dio grafičkih radova nastalih na koloniji 2020. godine.

Javni poziv raseljenim osobama u općini Vareš za podnošenje prijava za pomoć u stambenom zbrinjavanju

Na osnovu člana 62. Zakona o organizaciji organa uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine
(„Službene novine Federacije BiH“, broj 35/05), Pravilnika o kriterijima i postupku odabira korisnika, dodjeli, načinu i uslovima korištenja stambenih jedinica u više stambenim zgradama izgrađenim u okviru Regionalnog stambenog programa (“Službeni glasnik BiH”, broj 18/16), Uputstva o načinu i procedurama za odabir korisnika pomoći koja se dodjeljuje u okviru Regionalnog programa stambenog zbrinjavanja („Službeni glasnik BiH“, broj 69/13 ), u vezi sa Ovlaštenjem  načelnika  općine Vareš , broj 02-783/19 od 28.05.2019. godine, Služba za prostorno uređenje općine Vareš usaradnji sa Ministarstvom za ljudska pravai izbjeglica BiH i Federalnim ministarstvom raseljenih  osoba i izbjeglica , o b j a v lj u j e

ACB 2020. – DRUGA FAZA

Međunarodna likovna kolonija u Borovici (ACB), ove godine šesta po redu, održava se parcijalno zbog epidemioloških mjera u kojima je, kako je kazao njezin voditelj Stjepan Šimić Pepi, jedna od najvećih kolateralnih žrtava bila upravo kultura, pa tako i umjetnost.

Javna rasprava

u postupku procjene utjecaja na okoliš za investitora „Eastern Mining“ d.o.o. Sarajevo, za podzemnu eksploataciju kompleksne rude olova, cinka, barita i pratećih mineralnih komponenti na lokalitetu „Rupice“, općina Vareš